ترمینال مسافربری غرب پایانه آزادی ترمینال آزادی ترمینال آزادی پایانه بسیار بزرگ مسافربری در تهران میباشد که مساحتی حدود ۵۰ هکتار دارد، این پایانه بزرگ در سال هزار و سیصد و پنجاه هفت توسط رئیس جمهور وقت آقای هاشمی رفسنجانی افتتاح گردید، از آنجا که ...

ترمینال مسافربری غرب پایانه آزادی ترمینال آزادی ترمینال آزادی پایانه بسیار بزرگ مسافربری در تهران میباشد که مساحتی حدود ۵۰ هکتار دارد، این پایانه ...